ROZVRH 1,2,3 roč.

Akreditácia

Bakalárske štúdium

Skriptá: Náuka o materiáli

Kniha: Základy odevnej a textilnej výroby

BC.SP Textil. techn. a návrhárstvo

Zadanie Bakalárskych prác 2009/2010

Názov študijného programu:Textilná technológia a návrhárstvo

ODEVNÝ DIZAJN ( galéria )

Odevný dizajn rozvíja kreatívne myslenie študentov, ktorého výsledkom je tvorba odevu alebo trojdimenzionálneho objektu. Učia sa koncepčne zvládnut prácu odevného návrhára od inšpirácie, cez návrh až k samotnej realizácii. Proces výučby spočíva v postupnom osvojovaní si základov kresby, maľby, práce s tvarom, priestorom a farbou. Študenti získavajú vedomosti z histórie i súčasnej módy. Počas štúdia si osvojujú vedomosti z technológie a odevnej praxe, učia sa vytvoriť strih a zhotoviť odev podľa daného návrhu. Okrem toho sa venujú výšivke, čipke, maľbe na textil, rôznym iným technikám farbenia textilných materiálov a pod. Dôraz sa kladie na rozvoj tvorivosti a originality. Pozornosť sa venuje i príprave portfólia, záverečnej fotodokumentácie i prezentácie modelu vo forme módnej prehliadky. Študenti tiež majú možnost účasti na odevných workshopoch, seminároch, a prednáškach o móde.

 

 

PRIEMYSELNÝ DIZAJN ( galéria )

Do 20. storočia vstupuje Slovensko bez inštitúcií nevyhnutných na podporu a rozvoj úžitkovej tvorby a dizajnu, ale i samotnej profesie dizajnéra, respektíve priemyselného výtvarníka.

 

 

TEXTILNÝ DIZAJN ( galéria )

Koncepcia ateliéru je založená na komplexnej výchove textilných dizajnérov. Dôraz sa kladie na proces tvorby dizajnu, chápanie potreby vzniku nového textilného produktu, realizáciu a v konečnom dôsledku uplatnenie v reálnom spotrebiteľskom živote. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu sú intermediálne presahy do iných umeleckých odborov aj mimo pôdy školy.

 

  home